โครงการ ปลูกพันธุ์ต้นกระท่อมจำนวน 300,000 ต้น เฟสแรกนำร่อง
เปิดรับลูกไร่กระท่อมในโควต้า 3,000 ไร่

“เรา คือ ผู้ส่งเสริมต้นพันธุ์กระท่อม และ รับซื้อผลผลิตใบกระท่อมในประเทศและจำหน่ายไปยังต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในกลุ่มโครงการ “

ไร่กระท่อม

ไร่กระท่อม.com เรา คือ เว็บไซต์ ผู้ส่งเสริมต้นพันธุ์กระท่อม และ รับซื้อผลผลิตใบกระท่อมในประเทศและจำหน่ายไปยังต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในกลุ่มโครงการ

ไร่กระท่อม

คุณ สุจิตรา เครือบุญมา ประธานชมรมภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชน (ชพช.) ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ประธาน บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด ซึ่่งประกอบกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ไร่กระท่อม

คุณ สุจิตรา เครือบุญมา ประธานชมรมภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชน (ชพช.) อดีตที่ปรึกษา อดีตประธานภาคกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 29 จังหวัด

จำนวนเปิดรับลูกไร่กระท่อมในโควต้าเพียง 3,000 ไร่ เฟสแรกนำร่อง

ระยะเวลาโครงการ

ตั้งแต่วันนี้ – เมื่อครบ 3,000 ไร่ ปิดรับทันที!!

ผู้เข้าร่วมโครงการปลูกต้นกระท่อมเฟสแรกกับเรา  จะได้สิทธิรับซื้อคืน และประกันราคา กำไรงามตามตลาด ในช่วงตลอดอายุสัญญา นานสูงสุด 10 ปี

ด่วน!! เปิดรับลูกไร่กระท่อม (จำนวนจำกัด)

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – จำกัดเพียง 3,000 ไร่ เท่านั้น!!

———————————————————————-

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมในการเข้าร่วมโครงการปลูกต้นกระท่อมเฟสแรก 3,000 ไร่

เปิดรับลูกไร่กระท่อม


ผู้ส่งเสริมต้นพันธุ์กระท่อม และรับซื้อผลผลิตใบกระท่อม

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ – เมื่อครบ 3,000 ไร่ ปิดรับทันที!! เริ่มเปิดรับลูกไร่กระท่อม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้..

 • ส่งเสริมต้นพันธุ์กระท่อมให้สำหรับลูกไร่กระท่อม
 • ประกอบธุรกิจรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรใบกระท่อมสด จากลูกไร่กระท่อม ที่เข้าร่วมโครงการ
 • นางสุจิตรา เครือบุญมา ประธานชมรมฯ ผู้มีอำนาจลงนามซื้อขายใบกระท่อม
 • ส่งเสริมต้นพันธุ์กระท่อมแบบเพาะกล้า อายุ 3 เดือน 
 • ส่งเสริมต้นพันธุ์ต้นพันธุ์กิ่งแบบเสียบยอด อายุ ระยะเวลา 20 วัน
 • ระยะเวลาในการปฏิบัติตามสัญญารับซื้อ 5 ปี ต่อสัญญาคราวละ 5 ปี
 • พื้นที่เพาะปลูก 1 ไร่ จะปลูกต้นพันธุ์กระท่อมได้ประมาณ จำนวน 100-150 ต้น 
 • ณ วันทำสัญญา ทาง ผู้ส่งเสริมต้นพันธุ์กระท่อม จะต้องทำการ เตรียมส่งมอบต้นพันธุ์กระท่อม และตรวจสอบต้นพันธุ์กระท่อม ก่อนส่งมอบได้ตามจำนวนที่ลูกไร่ต้องการ
 • รับยอดชำระ จาก ลูกไร่ ค่าต้นพันธุ์อีกที่เหลือหลังส่งมอบเสร็จสิ้น 
 • จัดส่งนักวิชาการหรือเจ้าหน้าที่ของ ผู้ส่งเสริมต้นพันธุ์กระท่อม เข้าในพื้นที่เพาะปลูก เพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือในการเพาะปลูก ในเวลาปฏิบัติงานตามปกติ 
 • รับผิดชอบค่าขนส่งในการขนส่งผลผลิตรับใบกระท่อมสด จาก ลูกไร่
 • รับผิดชอบขนส่งต้นพันธุ์ให้จนถึงแปลกปลูกของ ลูกไร่ โดย ตรวจสอบความเรียบร้อยของต้นพันธุ์ร่วมกัน หากมีความเสียหายจากการขนส่งทาง ผู้ส่งเสริมต้นพันธุ์ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
 • ข้อกำหนดตกลงทำการสรุปราคาซื้อขายใบกระท่อมสด ในช่วง 1-5 ปีแรก โดย จะประกันราคาต่อกิโลกรัม หากลูกไร่กระท่อม ประสงค์จะทำสัญญาต่อ ใน ช่วงปีที่ 6-10 จะต้องตกลงยอมรับราคาใหม่ตามที่ ผู้รับซื้อผลผลิต กำหนด
 • จะรับผลผลิตตามสถานที่นัดหมาย ทุก 15 วัน
 • จะทำการไปรับผลผลิตที่ไร่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • จะชำระเงิน ค่าผลผลิตที่รับซื้อใบกระท่อมสด โดยการโอนเข้าบัญชีของ ลูกไร่ ภายในไม่เกิน 7 วันทำการ
 • หากกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดเหตุหนึ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคู่สัญญาได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย ภัยธรรมชาติ เป็นต้น อันเป็นเหตุให้คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงร่วมกันในการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น..

————————————

** หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เป็นเพียงรายละเอียดเบื้องต้น โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมใน หนังสือสัญญา ของ โครงการปลูกต้นกระท่อม 3,000 ไร่

เปิดรับลูกไร่กระท่อม


ลูกไร่กระท่อมซึ่งเป็นเจ้าของแปลงที่ดินที่ต้องการเพาะปลูก

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ – เมื่อครบ 3,000 ไร่ ปิดรับทันที!! เริ่มเปิดรับลูกไร่กระท่อม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้..

 • มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • เป็นผู้จัดหาพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ดำเนินการเพาะปลูก และแจ้งจำนวนเนื้อที่ สถานที่ตั้งแปลงเพาะปลูก ให้ผู้ส่งเสริมต้นพันธุ์กระท่อมได้รับทราบ
 • รับผิดชอบต้นทุนการเตรียมดิน การปลูก การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช ระบบชลประทาน กำลังคนและค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูก
 • ระยะเวลาในการปฏิบัติตามสัญญารับซื้อ 5 ปี ต่อสัญญาคราวละ 5 ปี (ข้อกำหนดตกลงทำการสรุปราคาซื้อขายใบกระท่อมสด ในช่วง 1-5 ปีแรก โดย จะประกันราคาต่อกิโลกรัม หากลูกไร่กระท่อม ประสงค์จะทำสัญญาต่อ ใน ช่วงปีที่ 6-10 จะต้องตกลงยอมรับราคาใหม่ตามที่ ผู้รับซื้อผลผลิต กำหนด)
 • จะส่งมอบใบกระท่อมสด แก่ ผู้รับซื้อในโครงการ เมื่อต้นกระท่อม อายุ 6 เดือน ขึ้นไป โดย ต้องได้รับรองอนุมัติผ่านเกณฑ์คุณภาพจากฝ่ายตรวจสอบของ ชมรมฯ เท่านั้น
 • การปลูกจากต้นกล้า อายุ 3 เดือน ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 1 ปี ขึ้นไป
 • การปลูกจากเสียบยอด อายุ 20 วัน ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 6 เดือน ขึ้นไป
 • พื้นที่เพาะปลูก 1 ไร่ จะปลูกต้นพันธุ์กระท่อมได้ประมาณ จำนวน 100-150 ต้น 
 • ณ วันทำสัญญา ทาง ลูกไร่ จะต้องได้ทำการ มัดจำค่าต้นพันธุ์กระท่อมก่อนส่งมอบ และตรวจสอบต้นพันธุ์กระท่อมได้ตามจำนวนที่ต้องการ
 • ชำระ ค่าต้นพันธุ์อีกที่เหลือหลังส่งมอบเสร็จสิ้น และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการขนต้นพันธุ์ลงแปลงปลูก ลูกไร่กระท่อม จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น
 • ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของนักวิชาการหรือเจ้าหน้าที่ของ ผู้ส่งเสริมต้นพันธุ์กระท่อม โดยยินยอมให้เข้าในพื้นที่เพาะปลูก เพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือในการเพาะปลูก ในเวลาปฏิบัติงานตามปกติ 
 • จะไม่ใช้สารเคมี ในแปลงเพาะปลูก (ปลูกแบบออร์แกนิค) หากผิดเงื่อนไขและหากตรวจพบสารเคมีสามารถยกเลิกสัญญาได้ทันที
 • จะต้องส่งมอบผลิตผลทั้งหมดตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ให้แก่ ผู้รับซื้อในโครงการ แต่เพียงผู้เดียว หากทำผิดเงื่อนไขไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ โดย นำใบกระท่อมจากที่อื่นที่ไม่ใช่จากแปลงปลูกที่ทำสัญญาไว้กับ ผู้รับซื้อในโครงการ มานำส่ง ไม่ว่าด้วยประการใด ย่อมถือว่าสัญญาเป็นโมฆะ และจะถูกยกเลิกสัญญาทันที และ (จะถูกปรับเป็นเงินจำนวนมาก)
 • รับค่าผลผลิตขายใบกระท่อมสด โดยการโอนเข้าบัญชีของ ลูกไร่ ภายในไม่เกิน 7 วันทำการ
 • จะไม่ขายใบกระท่อมสดในแปลงนี้ให้แก่ลูกค้าทั่วไปหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในสัญญานี้ เว้นแต่ได้รับการยินยอมจาก ผู้ส่งเสริมต้นพันธุ์หรือผู้รับซื้อใบกระท่อมในสัญญานี้เท่านั้น
 • จะต้องรักษาคุณภาพและมาตราฐาน แก่ ผู้ส่งเสริมต้นพันธุ์หรือผู้รับซื้อใบกระท่อมสด ตลอดเวลาที่ถือสัญญาซื้อขาย
 • หากกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดเหตุหนึ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคู่สัญญาได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย ภัยธรรมชาติ เป็นต้น อันเป็นเหตุให้คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงร่วมกันในการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น..

————————————

** หมายเหตุ : ข้อมูลนี้เป็นเพียงรายละเอียดเบื้องต้น โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมใน หนังสือสัญญา ของ โครงการปลูกต้นกระท่อม 3,000 ไร่

เกี่ยวกับเรา

ความไว้วางใจเชื่อมั่นสินค้าสายพันธุ์ต้นกระท่อมจากเรา คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ลูกค้าหรือลูกไร่เข้าร่วมโครงการปลูกพืชกระท่อมมอบให้เรา

ไร่กระท่อม

ผู้ส่งเสริมต้นพันธุ์กระท่อม และ รับซื้อผลผลิตใบกระท่อม

 • ไร่กระท่อม.com ร่วมกับ ชมรมภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชน (ชพช.) เรา คือ ผู้ส่งเสริมต้นพันธุ์กระท่อม และ รับซื้อผลผลิตใบกระท่อมในประเทศและจำหน่ายไปยังต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในกลุ่มโครงการ ลูกค้าหรือลูกไร่จึงมั่นใจได้
ไร่กระท่อม

ให้คำปรึกษาดูแลลูกค้าหรือลูกไร่ทันใจสำหรับปลูกกระท่อม

 • เราพร้อมให้คำปรึกษา ดูแลคุณลูกค้าหรือลูกไร่ ในทุกๆ ปัญหา ชมรมฯ ยังร่วมคู่ค้ากับ บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นผู้ค้าน้ำมันมาตรา 10 โดยดำเนินธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง มั่นใจได้กับการดูแลลูกค้าหรือลูกไร่ มีฝ่ายบริการหลังการขายกับคุณลูกค้าหรือลูกไร่ ได้ทันใจ ตลอด 24 ชม.
ไร่กระท่อม

ราคาเหมาะสม จัดซื้อขายอย่างเป็นธรรม

 • นอกจากนี้ ชมรมภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชน (ชพช.) มีทางเลือกในการ เลือกสายพันธุ์ต้นกระท่อม โดยทาง ชมรมฯ รับซื้อผลผลิตใบกระท่อมในประเทศและจำหน่ายไปยังต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในกลุ่มโครงการ รวมทั้งการดำเนินการส่งเสริมการเกษตรทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ให้เป็นไปโดยถูกต้องและเหมาะสมกับลูกค้าหรือลูกไร่มากที่สุด
ไร่กระท่อม

เช็คสินค้าพร้อมจัดส่งตรวจสอบก่อนซื้อต้นพันธ์ุกระท่อมได้

 • ลูกค้าหรือลูกไร่ที่สั่งซื้อ สามารถติดตามสินค้าที่สั่งซื้อ ผ่านระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง สามารถเช็คผลการตรวจสอบด้านการจำหน่ายต้นพันธุ์กระท่อม และ รับซื้อผลผลิตใบกระต้นพันธุ์กระท่อม และใบส่งมอบเงินค่าต้นพันธุ์กระท่อมได้
ไร่กระท่อม

คุ้มค่า ราคา ตรงตามที่ต้องการของลูกค้าหรือลูกไร่

 • สินค้าที่ลูกค้าหรือลูกไร่สั่งซื้อ ชมรมภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชน (ชพช.) ได้ดำเนินตามหลักเกณฑ์ ที่ผู้จำหน่ายต้นพันธุ์กระท่อม และ รับซื้อผลผลิตใบกระท่อมตามกฎหมายที่กำหนด ตรงตามวัตถุประสงค์ในการพลักดันพืชกระท่อม ให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ให้ถูกต้องทุกประการเพื่อให้คุณลูกค้าหรือลูกไร่ได้สินค้าที่คุ้มค่า ขายได้สร้างกำไร ตรงตามที่ต้องการ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าหรือลูกไร่มากที่สุด
ไร่กระท่อม

จัดส่งบริการต้นพันธุ์กระท่อมและรับซื้อใบกระท่อม ตรวจสอบเช็คได้

 • คุณลูกค้าหรือลูกไร่ มั่นใจในการจัดส่งต้นกล้ากระท่อม และเช็คผลการตรวจสอบได้ ซึ่งเรามีทีมงานที่พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการเพาะปลูกและคู่มือการปลูกต้นกระท่อม ยินดีให้ตรวจสอบสายพันธุ์กระท่อมเมื่อพันธุ์กระท่อมได้อย่างถูกต้อง