คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับพืชกระท่อม Q&A ถาม-ตอบ

“เรา คือ ผู้ส่งเสริมต้นพันธุ์กระท่อม และ รับซื้อผลผลิตใบกระท่อมในประเทศและจำหน่ายไปยังต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในกลุ่มโครงการ “

ไร่กระท่อม

ไร่กระท่อม.com เรา คือ เว็บไซต์ ผู้ส่งเสริมต้นพันธุ์กระท่อม และ รับซื้อผลผลิตใบกระท่อมในประเทศและจำหน่ายไปยังต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในกลุ่มโครงการ

ไร่กระท่อม

คุณ สุจิตรา เครือบุญมา ประธานชมรมภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชน (ชพช.) ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ประธาน บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด ซึ่่งประกอบกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ไร่กระท่อม

คุณ สุจิตรา เครือบุญมา ประธานชมรมภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชน (ชพช.) อดีตที่ปรึกษา อดีตประธานภาคกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 29 จังหวัด

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับพืชกระท่อม

ด้านการเพาะปลูก..?

+ ประชาชนสามารถเพาะหรือปลูกพืชกระท่อมได้หรือไม่..?

“ประชาชนสามารถเพาะหรือปลูกพืชกระท่อมได้”

+ มีข้อจำกัดเรื่องปริมาณการเพาะปลูกหรือไม่..?

“ไม่มีข้อจำกัด”

+ เพาะปลูกพืชกระท่อมเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมได้หรือไม่..?

“การเพาะปลูกพืชกระท่อม เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมสามารถกระทำได้”

———————————————————————-

ด้านการบริโภค..?

+ ประชาชนสามารถบริโภคใบกระท่อมได้หรือไม่..?

ประชาชนสามารถบริโภคใบกระท่อมได้ แต่หากนำไปผสมกับยาเสพติดให้โทษ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ก็จะเป็นการกระทำความผิดตามกฏหมายนั้น”

+ การต้มน้ำใบกระท่อม หรือทำอาหารปรุงสุกรับประทานที่มีส่วนประกอบของใบกระท่อม ประชาชนสามารถทำกินเองหรือทำขายในชุมชนได้หรือไม่..?

แม้ว่าพืชกระท่อมจะไม่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ แล้ว และไม่มีความผิดหากมีไว้ในครอบครองหรือนำมาบริโภค

 
แต่ในการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมเกี่ยวกับการเป็นเครื่องดื่มและอาหาร อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  ซึ่งการนำมาใช้ประโยชน์ในลักษณะอาหาร จะต้องคำนึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารและและเครื่องดื่ม และการอนุญาตในลักษณะผลิตภัณฑ์ของอาหาร รวมถึงต้องพิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย โดยแบ่งลักษณะของการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมในการทำเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มได้ดังนี้
 
การนำมาใช้หรือบริโภคในครัวเรือน – สามารถใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมและใบกระท่อมในการเคี้ยวหรือทำน้ำต้มใบกระท่อมตามวิถีชุมชน หรือเป็นส่วนประกอบในการปรุงเป็นอาหารรับประทานเองในครัวเรือน ซึ่งการใช้ในลักษณะดังกล่าวเป็นการใช้ในปริมาณที่ไม่มาก ผู้ใช้หรือผู้บริโภคต้องคำนึงถึงความสะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายของตนเอง
 
การนำมาปรุงสุกหรือทำน้ำต้มใบกระท่อมขายในชุมชนหรือขายหน้าบ้าน – แม้ว่าการบริโภคใบกระท่อมหรือน้ำต้มใบกระท่อม รวมถึงการนำใบกระท่อมไปเป็นส่วนประกอบหรือปรุงเป็นอาหารจะไม่เป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด อย่างไรก็ตาม การทำเป็นเครื่องดื่มหรืออาหาร เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้อื่นนั้น ต้องคำนึงถึงสุขอนามัยในด้านความสะอาดและความปลอดภัยของผู้ซื้อ มิให้ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเจ็บป่วยจากการบริโภคสินค้าที่จำหน่าย ซึ่งในเรื่องดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับอาหาร หากมีการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่มีมาตรฐานหรือไม่มีความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ผู้จำหน่ายต้องรับผิดชอบและมีความผิดตามกฎหมาย
 
การทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย – สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์อาหารหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทั้งนี้ต้องดำเนินการตามขั้นตอนเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร อาหาร เครื่องสำอาง และยา แล้วแต่กรณี และได้รับการตรวจสอบว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะมีประกาศกำหนดแนวทางในการดำเนินการต่อไป”
 

+ สิ่งใดบ้างที่ประชาชนควรระมัดระวัง และไม่ควรกระทำ ในการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม..?

เนื่องจากในใบของพืชกระท่อม มีสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยไม่ควรใช้หรือบริโภคในปริมาณที่มากเกินสมควร และไม่ควรให้เด็กและเยาวชนบริโภคใบกระท่อมหรือน้ำต้มใบกระท่อม เนื่องจากอาจมีผลต่อสุขภาพอนามัยและพัฒนาการของเด็ก รวมถึงสตรีมีครรภ์หรือสตรีในภาวะให้นมบุตร ไม่ควรบริโภคใบกระท่อม น้ำต้มใบกระท่อม หรืออาหารที่มีส่วนประกอบของใบกระท่อมปรุงผสมอยู่ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทารกในครรภ์และทารกที่กินนมจากแม่

 
นอกจากนี้การบริโภคใบกระท่อม หรือน้ำต้มใบกระท่อมที่ปรุงผสมกับยาเสพติดให้โทษ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดและต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย”

———————————————————————-

ด้านกฎหมาย..?

+ การมีไว้ในครอบครอง การเสพ หรือจำหน่าย และการนำเข้าหรือส่งออกพืชกระท่อมเป็นความผิดหรือไม่..?

การมีไว้ในครอบครอง การเสพ หรือจำหน่าย และการนำเข้าหรือส่งออกพืชกระท่อมไม่เป็นความผิดตามกฏหมายเกี่ยวกับยาเสพติด

 
อย่างไรก็ตาม การนำเข้าหรือส่งออกพืชกระท่อมจะต้องดำเนินการกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกักพืช ควบคุมโรคหรือสุขอนามัยของพืช ซึ่งเกี่ยวข้องกับสินค้าทางการเกษตร รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพันธุ์พืช
 
นอกจากนี้การส่งออกพืชกระท่อมต้องดำเนินการตามกฎหมายของประเทศปลายทางที่นำเข้าพืชกระท่อม ซึ่งหากประเทศปลายทางกำหนดให้พืชกระท่อมเป็นพืชเสพติด หรือเป็นพืชที่มีความผิดตามกฎหมาย อาจส่งผลกระทบต่อกิจการและธุรกิจของผู้ส่งออก จึงควรศึกษาข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการ”
 

+ ผู้ที่เคยกระทำความผิดเกี่ยวกับการเสพใบกระท่อม การมีไว้ในครอบครอง หรือการจำหน่าย รวมถึง การนำเข้าหรือส่งออกใบกระท่อม ที่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย จะได้รับประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้ หรือไม่..?

“ผู้กระทำความผิดที่ถูกจับกุม ดำเนินคดี หรือศาลพิพากษาให้ต้องรับโทษในความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อม หากเป็นกรณีของการเสพ มีไว้ในครอบครอง จำหน่าย รวมถึงการนำเข้าหรือส่งออกซึ่งพืชกระท่อมหรือใบกระท่อม เมื่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ แล้ว เป็นผลให้ยกเลิกการกำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ และยกเลิกความผิดและโทษเกี่ยวกับพืชกระท่อม ผู้ที่กระทำความผิดหรือมีคำพิพากษาให้รับโทษในความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อม ต้องได้รับการยุติการพิจารณาดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม และผู้ต้องขังในคดีความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อม จะได้รับการพิจารณาปล่อยตัวจากเรือนจำ หรือปรับอัตราโทษโดยยกเลิกอัตราโทษจำคุกที่เกี่ยวข้องกับความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อม (ในกรณีกระทำความผิดอื่นร่วมกับกระทำความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อม) แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นการได้รับประโยชน์จากกฎหมายที่ยกเลิกความผิดและอัตราโทษที่เกี่ยวข้องกับพืชกระท่อม”

 

+ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ต้องดำเนินการอย่างไร หากกฎหมายได้ถอดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด และเป็นพืชที่ไม่มีความผิดตามกฎหมาย..?

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒ ซึ่งบัญญัติ ดังนี้

 
มาตรา ๒ บุคคลจักต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่อได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้นต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
 
ถ้าตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง การกระทำเช่นนั้นไม่เป็นความผิดต่อไป ให้ผู้ที่ได้กระทำการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิด และถ้าได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้ว ก็ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดนั้น ถ้ารับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง
 
ในการนี้ เมื่อความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อม และการกำหนดเกี่ยวกับอัตราโทษของความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อม ได้ถูกยกเลิกและมิได้เป็นความผิดทางอาญาอีกต่อไป ดังนั้น เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จะต้องยุติการจับกุม ควบคุมตัว ดำเนินคดี หรือคุมขัง ผู้กระทำความผิดในความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อม รวมถึงให้ได้รับการพิจารณายุติการรับโทษในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อม และให้ได้รับการพิจารณาปล่อยตัวจากการรับโทษจำคุก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนที่สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมราชทัณฑ์ รวมถึงกรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก พิจารณากำหนดแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีกระทำความผิดอื่น ซึ่งได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อมก่อนพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้ ให้ยุติการดำเนินการเฉพาะข้อหาและการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับพืชกระท่อมเท่านั้น และให้ยังคงดำเนินคดีกับการกระทำที่ เป็นความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของผู้กระทำความผิด หรือผู้ต้องหานั้นต่อไป
 
อ้างถึงหนังสือหน่วยงาน
สำนักงานศาลยุติธรรม : ด่วนที่สุด ที่ ศย ๑๖/ว ๙๐๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔
กรมราชทัณฑ์ : ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๗๐๒.๑/ ๒๑๒๔๒ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔”
 

+ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ต้องดำเนินการอย่างไร ในกรณีที่พบการกระทำความผิด หรือ อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมาย เมื่อกระท่อมได้ถูกถอดออกจากยาเสพติดแล้ว..?

ในกรณีเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ซึ่งได้พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อมก่อนพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ บังคับใช้ และกรณีภายหลังที่กฎหมายดังกล่าวบังคับใช้แล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

 
๑) ในชั้นการจับกุมและการสอบสวน : ในกรณีของผู้ต้องหาที่ถูกจับตัว และอยู่ระหว่างการควบคุมตัวของพนักงานสอบสวน หรือผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ทั้งกรณีมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน รวมถึงผู้ต้องหาที่ถูกฝากขังระหว่างการสอบสวน ผู้ต้องหากลุ่มดังกล่าวจะต้องได้รับการปล่อยตัวจากการควบคุมตัว และการถูกฝากขังระหว่างการสอบสวน
 
๒) ในชั้นการสั่งคดี หรือการฟ้องคดี : ผู้ต้องหาที่ถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาล ไม่ว่าจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและอยู่ระหว่างการต่อสู้คดีโดยมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม พ้นจากความผิดและพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิด ซึ่งสิทธิในการฟ้องให้ต้องรับโทษในการกระทำความผิดระงับไป และต้องได้รับการยกเลิกสัญญาประกันถอนหลักประกัน หากเป็นกรณีที่ยังไม่มีการฟ้องคดีต่อศาล พนักงานอัยการจะมีความเห็นไม่ฟ้องคดี หากเป็นกรณีที่มีการฟ้องคดีต่อศาลแล้ว พนักงานอัยการจะดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลให้ออกหมายปล่อย และศาลจะพิจารณาออกหมายปล่อยผู้ต้องหา เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
 
๓) ในชั้นการพิจารณาของศาล : จำเลยซึ่งได้ถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลแล้ว ไม่ว่าจะมีหลักประกันและได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ เมื่อสิทธิในการฟ้องคดีของพนักงานอัยการระงับไปและการกระทำไม่เป็นความผิดอีกต่อไป ศาลจะพิจารณาพิพากษายกฟ้องด้วยเหตุของสิทธิในการฟ้องเป็นคดีอาญาของพนักงานอัยการระงับไป ด้วยเหตุของการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดทางอาญา และศาลจะได้พิจารณาออกหมายปล่อยตัวในกรณีที่จำเลยถูกขังระหว่างการพิจารณา
 
ในกรณีที่คดีอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ หากเป็นกรณีของจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ศาลจะได้มีการพิจารณาพิพากษายกฟ้องต่อไป แต่สำหรับกรณีที่จำเลยอยู่ระหว่างการอุทธรณ์และอยู่ระหว่างถูกคุมขังระหว่างการอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลสูงในคดีอาญาและคดีแพ่งที่ศาลสูงโดยจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาใช้ในการอ่านคำพิพากษา เพื่อลดขั้นตอนการส่งตัวจำเลยไปฟังคำพิพากษา (อ้างถึงหนังสือ : สำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุดที่ ศย ๐๑๖/ว ๙๐๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔)
 
๔) ในชั้นการรับโทษในเรือนจำ : ผู้ต้องขังเด็ดขาดทั่วประเทศในคดีความผิดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพืชกระท่อม ให้ได้รับการปล่อยตัวโดยยศาลจะพิจารณาออกหมายปล่อยตัวต่อไป อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ต้องขังมีการกระทำความผิดอื่นด้วย ให้เรือนจำสำรวจข้อมูล และให้ผู้ต้องขังจัดทำคำร้องเสนอผ่านเรือนจำ เพื่อขอให้ศาลพิจารณากำหนดโทษใหม่ และยกเลิกโทษคดีความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อม”

———————————————————————-

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กองกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ส. (23 สิงหาคม 2564)   สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ https://kratom.sci.psu.ac.th คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย งานประชุมวิชาการพืชกระท่อมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

เกี่ยวกับเรา

ความไว้วางใจเชื่อมั่นสินค้าสายพันธุ์ต้นกระท่อมจากเรา คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ลูกค้าหรือลูกไร่เข้าร่วมโครงการปลูกพืชกระท่อมมอบให้เรา

ไร่กระท่อม

ผู้ส่งเสริมต้นพันธุ์กระท่อม และ รับซื้อผลผลิตใบกระท่อม

  • ไร่กระท่อม.com ร่วมกับ ชมรมภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชน (ชพช.) เรา คือ ผู้ส่งเสริมต้นพันธุ์กระท่อม และ รับซื้อผลผลิตใบกระท่อมในประเทศและจำหน่ายไปยังต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในกลุ่มโครงการ ลูกค้าหรือลูกไร่จึงมั่นใจได้
ไร่กระท่อม

ให้คำปรึกษาดูแลลูกค้าหรือลูกไร่ทันใจสำหรับปลูกกระท่อม

  • เราพร้อมให้คำปรึกษา ดูแลคุณลูกค้าหรือลูกไร่ ในทุกๆ ปัญหา ชมรมฯ ยังร่วมคู่ค้ากับ บริษัท อีเกิล บิสซิเนส จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นผู้ค้าน้ำมันมาตรา 10 โดยดำเนินธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง มั่นใจได้กับการดูแลลูกค้าหรือลูกไร่ มีฝ่ายบริการหลังการขายกับคุณลูกค้าหรือลูกไร่ ได้ทันใจ ตลอด 24 ชม.
ไร่กระท่อม

ราคาเหมาะสม จัดซื้อขายอย่างเป็นธรรม

  • นอกจากนี้ ชมรมภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชน (ชพช.) มีทางเลือกในการ เลือกสายพันธุ์ต้นกระท่อม โดยทาง ชมรมฯ รับซื้อผลผลิตใบกระท่อมในประเทศและจำหน่ายไปยังต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในกลุ่มโครงการ รวมทั้งการดำเนินการส่งเสริมการเกษตรทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ให้เป็นไปโดยถูกต้องและเหมาะสมกับลูกค้าหรือลูกไร่มากที่สุด
ไร่กระท่อม

เช็คสินค้าพร้อมจัดส่งตรวจสอบก่อนซื้อต้นพันธ์ุกระท่อมได้

  • ลูกค้าหรือลูกไร่ที่สั่งซื้อ สามารถติดตามสินค้าที่สั่งซื้อ ผ่านระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง สามารถเช็คผลการตรวจสอบด้านการจำหน่ายต้นพันธุ์กระท่อม และ รับซื้อผลผลิตใบกระต้นพันธุ์กระท่อม และใบส่งมอบเงินค่าต้นพันธุ์กระท่อมได้
ไร่กระท่อม

คุ้มค่า ราคา ตรงตามที่ต้องการของลูกค้าหรือลูกไร่

  • สินค้าที่ลูกค้าหรือลูกไร่สั่งซื้อ ชมรมภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชน (ชพช.) ได้ดำเนินตามหลักเกณฑ์ ที่ผู้จำหน่ายต้นพันธุ์กระท่อม และ รับซื้อผลผลิตใบกระท่อมตามกฎหมายที่กำหนด ตรงตามวัตถุประสงค์ในการพลักดันพืชกระท่อม ให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ให้ถูกต้องทุกประการเพื่อให้คุณลูกค้าหรือลูกไร่ได้สินค้าที่คุ้มค่า ขายได้สร้างกำไร ตรงตามที่ต้องการ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าหรือลูกไร่มากที่สุด
ไร่กระท่อม

จัดส่งบริการต้นพันธุ์กระท่อมและรับซื้อใบกระท่อม ตรวจสอบเช็คได้

  • คุณลูกค้าหรือลูกไร่ มั่นใจในการจัดส่งต้นกล้ากระท่อม และเช็คผลการตรวจสอบได้ ซึ่งเรามีทีมงานที่พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการเพาะปลูกและคู่มือการปลูกต้นกระท่อม ยินดีให้ตรวจสอบสายพันธุ์กระท่อมเมื่อพันธุ์กระท่อมได้อย่างถูกต้อง